Hakkımızda

1990 Yılında İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi adıyla kurulan merkezimiz 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi adını aldı. İstanbul Üniversitesi senatosunca onaylanan logosu ve Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmeliği ile yeni bir kişiliğe kavuştu.

 Merkezimiz İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt da bulunan merkez kampüsü içerisinde yer almaktadır. Yeni binası 2013 tarihinde tamamlanmış ve oldukça modern bir mekânda hizmet verilmektedir. Merkezimiz İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile birlikte aynı binayı paylaşmakta yönetim olarak da bölümün öğretim elemanları ve üniversite genelinden danışmanlar ile birlikte çalışmaktadır.

 Merkezimiz 1936 yılında kurulan ve ana merkez binası içerisinde  bir Astrograf ve ekipmanlarından oluşan Güneş Gözlemevine, 2013 yılında kurulan yeni bina içerisinde yer alan İST40 adlı bir teleskop ve gözlemevine ve yine yeni bina içerisinde kurulan bir planetaryuma sahiptir. Bu birimler doğrudan araştırma ile birlikte halk eğitimi astronomisinde de çok etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile yapılan bir protokol çerçevesinde Çanakkale Ulupınar Astrofizik Gözlemevi arazisinde  İST60 adı ile bilinen bir teleskop ve gözlemevine sahiptir.

Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. Serap Ak
  • Prof. Dr. Adnan Ökten
  • Yard. Doç. Dr. Z. Funda Bostancı Güver

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir

4 Aralık 2013  ÇARŞAMBA, Resmî Gazete, Sayı : 28841

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZLEMEVİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını ve bu organların görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünü,

b) Danışma Kurulu: İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez (GUAM): İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sahip olduğu tüm gözlem, araştırma ve eğitim-öğretim imkânlarını kullanmak suretiyle bilimsel çalışmaların yapılmasına, duyurulmasına ve topluma yayılmasına katkıda bulunmak, öğrenci ve öğretim elemanı yetiştirilmesini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Astronomi ve uzay bilimleri alanında akademik faaliyetlerde bulunmak; araştırmalar yapmak, desteklemek ve gözlem imkânlarını geliştirmek.

b) Astronomi ve uzay bilimleri alanında halka açık etkinlikler düzenleyerek duyurmak, sorumluluğundaki tesislere ilişkin ziyaret taleplerini değerlendirmek.

c) Bilim-toplum projeleri üretmek ve/veya mevcut olanlara iştirak etmek.

ç) Bilimsel gözlem ve araştırmalara katkıda bulunmak üzere sorumluluğundaki gözlemevi ve laboratuvarları hizmete hazır tutmak, imkânlarını geliştirmek ve yenilerini kurmak.

d) Akademik ve topluma yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmalara kaynak sağlamak üzere yazılı ve görsel arşiv oluşturmak.

e) Astronomi ve uzay bilimleri alanında faaliyette bulunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Bölümün lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara katkıda bulunmak.

g) Astronomi ve uzay bilimleri alanında araştırmalara ve öğretim elemanı yetişmesine katkıda bulunmak üzere ilgili yurtiçi ve yurtdışı merkezlere eleman gönderilmesini teklif etmek, aynı amaçla yurtiçinden ve yurtdışından akademisyenler davet etmek.

ğ) Basılı ve elektronik iletişim ve yayın araçlarını kullanmak suretiyle astronomi ve uzay bilimleri alanındaki araştırma ve uygulamaları duyurmak ve yayınlayarak teşvik etmek.

h) Astronomi ve uzay bilimleri alanında kurs, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, yaz ve kış okulları, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek bilime ve eğitim-öğretime katkıda bulunmak, sertifika vermek.

ı) Astronomi ve uzay bilimleri alanındaki bilimsel ve güncel faaliyetleri desteklemek üzere plânetaryum (gezegenevi) kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.

i) Rutin gözlem ve çalışmaların yanı sıra asteroidler, kometler, tutulmalar gibi fırsat gözlemlerini duyurmak, organize etmek, gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirerek yaymak.

j) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görevi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı seçer.

(3) Merkez Müdür yardımcıları, Merkez Müdürü tarafından verilen görevleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, Merkez Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Bağlı tesislerin çalışma programlarını ve kullanım esaslarını belirlemek, bunların uygulanmalarını gözetmek.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.